Przejdź do treści Przejdź do menu
Zmień kontrast

Regulamin

REGULAMIN APLIKACJI WEBOWEJ 


Kiedy OdpadyI.     Postanowienia ogólne1.   Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Aplikacji webowej Kiedy Odpady. Regulamin, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

2.   Użyte w niniejszym regulaminie określenia zapisane wielką literą, niezależnie od liczby mają następujące definicje:

a)  Regulamin – niniejszy regulamin określający zbiór wszystkich postanowień dostępny na stronie https://klecko.kiedyodpady.pl/, dotyczący określonych funkcji jak i zasad korzystania z usług aplikacji webowej Kiedy Odpady.

b)  Aplikacja webowa Kiedy Odpady – podstrony znajdujące się w domenie kiedyodpady.pl udostępniane dla użytkowników.

c)  Użytkownik – osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Aplikacji webowej Kiedy Odpady.

d)  Użytkownik bez konta - osoba, która korzysta z Aplikacji webowej Kiedy Odpady i nie utworzyła konta.

e) Usługi – wszelkie udostępnione Użytkownikowi przez Właściciela lub przez podmioty posiadające licencję na system kiedyodpady.pl funkcjonalności Aplikacji webowej Kiedy Odpady, w szczególności usługi opisane w rozdziale II Regulaminu, stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

f)   Właściciel – podmiot udostępniający niniejszą aplikację www, mianowicie Rekord Mobile sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 100/11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000768425, posiadającą NIP: 7831796471, REGON: 382404187, kapitał zakładowy 200 000, 00 zł.

g)  JST – podmioty które posiadają licencję na systemy kiedyodpady.pl 

h)  Dane Osobowe - wprowadzone przez Użytkownika dane, zgromadzone przez Właściciela lub podmioty posiadające licencję na system kiedyodpady.pl oraz w toku jej użytkowania, stanowiące dane osobowe, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

i)   Przerwa techniczna - czasowe wyłączenie funkcjonalności Aplikacji webowej w całości lub w części związane z awarią lub z koniecznością konserwacji lub jej przebudową, w czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych Usług.

j)   Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, którego Użytkownik oraz Właściciel nie mogli przewidzieć i którego zapobieżenie nie było możliwe skutkujące niemożliwością korzystania z Aplikacji webowej w całości lub części, na stałe lub na pewien czas.

k)  Urządzenie – sprzęt elektroniczny posiadający dostęp do sieci Internet i aktualnej wersji przeglądarki internetowej.II.     PRZEDMIOT I ZAKRES USŁUG1.   Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji webowej oraz zasady korzystania za pośrednictwem tej Aplikacji z Usług.

2.   Każdy Użytkownik Aplikacji webowej z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z narzędzia zobowiązuje się do zapoznania, przestrzegania oraz akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.  W ramach korzystania z Aplikacji webowej Użytkownik może skorzystać z usług zapoznawania się z bieżącym harmonogramem odbioru odpadów dla wskazanych adresów na terenie Gminy Kłecko, zapoznawania się z informacjami na temat frakcji odpadów oraz przesłać zgłoszenia dotyczące zauważonych nieprawidłowości związanych z odbiorem odpadów. 

4.   Zasady korzystania z usług udostępnianych przez JST, w związku z którymi Właściciel świadczy usługi, określone są w stosownych dokumentach właściwego JST.

5.  W celu korzystania z Aplikacji webowej Kiedy Odpady potrzebne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z Internetu oraz połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari w najnowszej dostępnej wersji.III.     ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI WEBOWEJ KIEDY ODPADY1.   Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji webowej Kiedy Odpady w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz celami utworzenia tej Aplikacji.

2.   Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do korzystania z Aplikacji webowej Kiedy Odpady zgodnie z jej przeznaczeniem, niezakłócający jej działania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich a także do korzystania z wszelkich usług udostępnionych za jej pośrednictwem jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

3.   W celu skorzystania z narzędzia nie jest wymagana rejestracja użytkownika. 

4.   Zabronione jest korzystanie z Aplikacji webowej Kiedy Odpady:

a)  w sposób prowadzący do naruszenia obowiązujących przepisów prawa;

b)  w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem lub nieuczciwy, albo w sposób zmierzający do osiągnięcia niezgodnego z prawem lub nieuczciwego celu;

c)   do celów związanych z wyrządzeniem szkody dzieciom lub wyrządzenia im jakiejkolwiek szkody;

d)  do wysyłania, świadomego otrzymywania, wgrywania lub używania treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem;

e)  do świadomego przekazywania jakichkolwiek danych, wysyłania lub wgrywania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie z reklamami lub inny szkodliwy problem lub zbliżone kody zaprogramowane w taki sposób, aby niekorzystnie wpływać lub zagrażać funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub niekorzystnie wpływać lub zagrażać Użytkownikowi;

f)   sprzeczny z przepisami prawa i z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. IV.     WYMAGANIA TECHNICZNE I PRZERWA TECHNICZNA1.   Użytkownik musi spełniać następujące wymagania techniczne do korzystania z Aplikacji webowej Kiedy Odpady: urządzenie z połączeniem z siecią Internet oraz korzystające z jednej z przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, Safari w najnowszej dostępnej wersji – w celu korzystania z usług Aplikacji webowej wKontakcieJST wymagających połączenia z tą siecią;

2.   Za wszelkie problemy wynikające ze stosowania urządzeń lub systemów operacyjnych nie spełniających wymów opisanych w niniejszym pkt 1, w szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie tej Aplikacji, Właściciel nie ponowi odpowiedzialności względem Użytkownika.

3.   Właściciel dołoży wszelkich starań, aby dostęp do Usług za pośrednictwem Aplikacji webowej Kiedy Odpady był możliwy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, nie wyłącza to jednak uprawnienia Właściciela do zarządzenia Przerwy Technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenia w całości lub w części powyższego dostępu.

4.   W przypadku potrzeby zarządzenia Przerwy Technicznej Właściciel poinformuje o przewidywanym terminie wystąpienia i trwania Przerwy Technicznej w komunikacie wyświetlonym bezpośrednio na dedykowanej stronie internetowej. V.     WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA1.   Aplikacja webowa Kiedy Odpady oraz wszelkie materiały w niej dostępne, w tym kod źródłowy, layout, logo etc., mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 74 ust. 1 pr. aut., a także przedmioty własności przemysłowej w rozumieniu właściwych przepisów ustawy prawo własności przemysłowej i podlegać ochronie. Użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Właścicielowi przez cały okres trwania umowy oraz po jej zakończenia – pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.

2.   Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku oraz zakresu udzielonej licencji bezwzględnie zabrania się Użytkownikom bez zgody Właściciela: 

a)  trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie — w zakresie przekraczającym udzieloną licencję; 

b)  stosowania dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu; 

c)  odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;

d)  odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji; 

e)  dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, na rzecz osób trzecich.

3.   Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Użytkowników dostępu do Usług Elektronicznych i akceptacji Regulaminu. Licencja wygasa wraz z zakończeniem Umowy i świadczenia Usług Elektronicznych, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi. VI.     OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI1.   Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji webowej Kiedy Odpady.

2.   Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Aplikacji webowej Kiedy Odpady wywołaną Przerwą Techniczną, jak również za jakiekolwiek szkody wynikłe z zarządzania Przerwy Technicznej.

3.   Siła Wyższa nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi o ile zostanie wykazana przez Stronę, która się na nią powołuje.

4.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy,

w szczególności w zakresie połączenia do sieci Internet, jak również za wysokość opłat za te usługi.

5.   Użytkownik korzysta z Aplikacji na własne ryzyko i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody związane z jej wykorzystania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, uboczne, następcze lub inne szkody z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej.

6.   Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za linki zamieszczone w Aplikacji, szczególnie jest prowadzą do witryn, zasobów lub narzędzi utrzymywanych przez podmioty trzecie.

7.   Wszystkie wskazane powyżej wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności obowiązują 

w najszerszym dopuszczalnym prawnym zakresie obejmując każdy typ istniejącej odpowiedzialności.VII.     OCHRONA DANYCH1.   Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem Aplikacji ( w szczególności zapytań, reklamacji) jest Właściciel tj. Rekord Mobile Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 100/11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000768425, posiadającą NIP: 7831796471, REGON: 382404187, kapitał zakładowy: 200 000 PLN.

2.   Administrator Danych Osobowych powołał IOD z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected]

3.   Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO oraz że w celu zachowania bezpieczeństwa stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

4.   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udostępnienia możliwości korzystania z Aplikacji oraz odpowiedzi na zadawane pytania i zgłoszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie udostępnienia Aplikacji jest art. 6 ust. 1 lit b tj. zawarcie umowy, w zakresie lokalizacji użytkownika jest zgoda użytkownika art 6 ust. 1 lit. a RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest odpowiadanie na zadawane pytania oraz dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

5.   Podanie danych w wyżej wymienionych przypadkach danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie Pani/Pana zgłoszenia, odpowiedzi na zadane pytanie lub brak możliwości wskazania JST w najbliższej lokalizacji.

6.   Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być firmy świadczące usługi obsługi IT dla Administratora.

7.   Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane lub do czasu ustalenia, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń.

8.   Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawo do ich stosowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

9.   Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzania Państwa danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą poddawane profilowaniu.VIII.     ROZWIĄZYWANIE SPORÓW1.   Wszelkie powstały spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym.

2.   Jeżeli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Właściciela.IX.     ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE APLIKACJI WEBOWEJ WKONTAKCIEJST1.   Wszelkie reklamacje dotyczące działania Aplikacji Użytkownik może zgłosić w formie elektronicznej na adres [email protected]

2.   Reklamacja powinna zawierać: adres e-mail oraz opis sprawy.

3.   Reklamacje będą rozpatrywane przez Właściciela w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty ich otrzymania.

4.   Użytkownik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą e-mail na adres e-mail, z którego zostało przesłane zgłoszenie reklamacyjne.X.     ZMIANA WARUNKÓW APLIKACJI 1.   Właściciel Aplikacji webowej Kiedy Odpady zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji niniejszego Regulaminu, zamieszczając ich zaktualizowaną wersję w Aplikacji, które zaczynają obowiązywać Użytkowników od momentu ich publikacji i akceptacji przez Użytkowników, chyba że inaczej wskazano w zmodyfikowanym Regulaminie

2.   Użytkownik ma obowiązek zapoznania się ze zmianami o czym Właściciel poinformuje w komunikacie o zmianach Regulaminu do zaakceptowania.XI.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE.1.   Zakończenie umowy następuje w momencie:

a)  momencie likwidacji Aplikacji webowej Kiedy Odpady przez Właściciela lub zakończenia przez niego działalności gospodarczej w zakresie świadczenia Usług,

b)  przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie dotyczącymi niewłaściwego korzystania z Aplikacji,

c)   wysłania informacji z prośbą o usunięcie konta (dotyczy zakładanych kont).

2.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio następujące przepisy:

a)  ustawę Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964,

b)  ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., 

c)   ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

d)  ustawę prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lipca 2021 roku.